آنیوفید ( ویژه گاوهای انتظار زایمان )

AnioFeed is…Smart Nutrition for a Healthy Transition

دوره انتقال و اهميت آن

به 2 تا 4 هفته قبل از زايش تا 2 تا 3 هفته بعد از زايش دوره انتقال گفته ميشود. تغييرات فيزيولوژيكي، متابوليكي و تغذيهاي زيادي در اين دوره در گاوها رخ ميدهد که آنها را مستعد ابتلا به بيماريهاي متابوليک و عفوني ميکند که تاثير شديدي بر توليد و سودمندي دام در طول دوره شيرواري بعدي دارد. عدم مديريت مناسب اين دوره باعث ميشود تا دام دچار بيماريهاي متابوليکي شده و توليدمثل و توليد شير دام کاهش يابد.

اهميت دوره انتظار زايش

دوره انتظار زايش (close-up) ميتواند دوره هيجان انگيزي براي گاودار باشد زمانيکه بتواند گوسالهاي سالم به دست بياورد و همچنين گاوي پرتوليد را به گله شيري خود اضافه کند. اما در بسياري از موارد کاهش سطح کلسيم خون گاوها در دوره قبل از زايش باعث ايجاد بيماريهايي مانند تب شير ميشود و در نتيجه اين مزايا کاهش پيدا ميکند يا با حذف گاو باعث ضرر دامدار ميشود. تب شير بيماري است که در اثر کاهش کلسيم خون و دفع زياد کلسيم در دامهاي تازه زا رخ ميدهد و دام توانايي ايستادن را از دست مي-دهد و اگر به خوبي درمان نشود ممکن است حذف بشود. تب شير به عنوان مادر بيماريهاي متابوليک شناخته ميشود و گاوهايي که دچار تب شير شوند به احتمال قوي ساير بيماريها را نيز نشان خواهند داد. از جمله اين بيماريها ميتوان به جفت ماندگي، متريت و ورم پستان اشاره کرد.

جلوگيری از کاهش کلسيم خون در دوره پس از زايش

کاهش تعادل اسيد و باز جيره (Dietary Cation-Anion Difference, DCAD) در گاوهاي دوره انتظار زايش (8- تا 12- meq/100g) تاثير مثبتي بر متابوليسم کلسيم دارد و باعث کاهش تب شير ميشود. استفاده از نمکهاي آنيونيک قبل از زايش براي کاهش DCAD امري رايج است. وليکن به علت بد خوراکي که اين نمکها دارند، باعث کاهش خوراک مصرفي قبل از زايش مي-شوند و ميتواند احتمال ابتلا به بيماريهايي مانند کتوز در دوره پس از زايش را بالا ببرد (Charbonneau et al., 2006). اورتون و والدرون (2004) نتيجه گرفتند که روشهاي تغذيهاي که در دوره انتظار زايش باعث افزايش دسترسي به انرژي بشود باعث بهبود وضعيت متابوليکي دام بعد از زايش ميشود. بنابراين روشهاي تغذيهاي که باعث افزايش ماده خشک مصرفي در دوره انتظار زايش شود ميتواند باعث سلامتي بيشتر گاو در اوايل زايش و نهايتا افزايش توليد شير در کل دوره شيرواري بشود. سطح مصرف خوراک قبل و بعد از زايش با يکديگر رابطه مستقيم دارند، آنيوفيد از طريق حفظ مصرف خوراک پيش از زايش باعث افزايش مصرف خوراک پس از زايش ميشود (نسبت به نمکهاي آنيونيک) و در نتيجه وزن بدن در بعد از زايش کمتر کاهش مييابد. جدول زير اهميت حفظ نمره بدني و تاثير آن بر توليد مثل دام را بيان مينمايد.

توضیحاتکاهش نمره بدنی بیش از 1 واحدکاهش نمره بدنی بین 1-5/0 واحدکاهش نمره بدنی کمتر از 5/0 واحد
روز تا اولین تخمک گذاری۴۲ ۳۱۲۷
روز تا اولین فحلی۶۲۴۱۴۸
روز تا اولین تلقیح۷۹۶۷۶۸
درصد گیرایی در اولین تلقیح۱۷۵۳۶۵

در ادامه عملکرد آنیوفید به شرح نمودار زیر بیان گردیده است.

حداقل کاهش افت اسکور (بعد از زایمان) - ۹۴٪
کاهش تب شیر - ۶۶٪
کاهش جفت ماندگی - ۳۳٪
جلوگيری از کاهش کلسيم خون در دوره پس از زايش

براي جلوگيري از کاهش خوراک توسط نمکهاي آنيونيک و افزايش سطح کلسيم خون، خوراکهاي آنيونيک تهيه شده است که هم توان کاهش DCAD جيره را دارند و هم اينکه به علت خوش خوراکي از کاهش مصرف خوراک در قبل از زايش جلوگيري ميکنند. آنيوفيد تنها خوراک آنيونيک ساخته شده در ايران توسط شرکت مهر بيستون است.

DCADpcaNElfatmetNDFADFcpDm
Item
mEq/kg
%of DM
%OF DM
M.Cal/kg
%OF MD
%OF M.CP
%of DM
%of DM
%of DM
%unit
-۴۷۰۰۰.۶۶۳.۱۱۱.۵۳.۵۱.۷۲۱.۷۹۸.۵۵۰۹۲W
آنيوفيد AnioFeed

آنيوفيد توسط شرکت مهر بيستون براي کمک به گاوهاي انتظار زايش طراحي شده است. آنيوفيد يک ترکيب علمي ساخته شده از کنجاله سويا، پپتيد، پروبيوتيک و کلر است که بسيار خوش خوراکتر از نمکهاي آنيونيک است. اين محصول با مديريت سطح کلسيم خون از طريق مديريت DCAD، نشانههاي کمبود کلسيم تحت باليني از جمله جفتماندگي، ورم پستان، و جابه جايي شيردان را کاهش ميدهد. استفاده از آنيوفيد باعث تنظيم DCAD جيره و افزايش کلسيم خون در قبل از زايش ميشود که باعث افزايش کلسيم خون در بعد از زايش و افزايش عملکرد دام ميشود.

مزاياي خوراک آنيوفيد مهر بيستون:

• خوش خوراکی

نمکهای آنیونیک به علت بد خوراکی باعث کاهش خوراک مصرفی میشوند، که باعث کمبود انرژی و افزایش بسیج چربیها در بدن دام میشود که احتمال کتوز و جفت ماندگی را افزایش میدهدet al, 2002) (Thilsing-Hansen. آنیوفید برای گاوها بسیار خوش خوراک است و همین عامل باعث حفظ و یا حتی افزایش مصرف خوراک در گاوهای انتظار زایش میشود. افزایش مصرف خوراک در قبل از زایش باعث حفظ ذخایر بدنی دام میشود، که میتواند به حفظ نمره بدنی دام (BCS) در بعد از زایش و جلوگیری از بیماریهای متابولیک مرتبط با کمبود انرژی مانند کتوز و کبد چرب کمک کند. یکی از دلایل جفت ماندگی تعادل منفی انرژی زیاد گاوها در اوایل زایش است و گاوهایی که در دوره انتظار زایش خوراک کافی مصرف کرده باشند با تعادل منفی انرژی کمتری مواجه میشوند که این عامل باعث کاهش جفت ماندگی در این گاوها میشود (Markusfeld et al, 1997).

• بهبود سطح کلسیم خون و جلوگیری از تب شیر

آنیوفید باعث میشود تا گاوها قبل از زایش دچار اسیدوز متابولیک ملایم و افزایش آزادسازی کلسیم از استخوانها و افزایش جذب کلسیم از ادرار و خون بشوند، که باعث بهبود وضعیت کلسیم بدن دام در هنگام زایش میشود. مهمترین نمکهای آنیونیک نمکهای دارای گوگرد و کلر هستند. ثابت شده است که نمکهای دارای کلر 6/1 برابر موثرتر از نمکهای دارای گوگرد در اسیدی کردن خون و ادرار دامها هستند (Charbonneau et al., 2006). برای افزایش قدرت اسیدی خوراک آنیوفید از کلر برای کاهش DCAD استفاده شده است. برای تهیه آنیوفید از فراوری مرطوب استفاده میشود. این روش فراوری اجازه میدهد تا یونهای کلر به کنجاله سویا جذب بشوند که این باعث تاثیر گذاری بیشتر یون در اسیدی کردن خون و ادرار میشود. افزایش سطح کلسیم خون در هنگام زایش باعث افزایش مصرف خوراک در بعد از زایش و در نتیجه تولید شیر میشود. بطور کلی آنیوفید به کاهش مناسب سطح DCAD جیره کمک میکند، درحالیکه سطح کلسیم خون را در سطح مناسب حفظ میکند.

• افزایش رشد میکروارگانیسمهای شکمبه

در تهیه خوراک آنیوفید شرکت مهر بیستون از مواد محرک رشد میکروارگانیسمهای شکمبه استفاده شده است که میتواند باعث تکامل سریعتر شکمبه بشود. جیره انتظار زایش باید حالت واسطه بین جیره با فیبر بالا و انرژی پایین گاو خشک و جیره با فیبر کم و انرژی بالای گاو شیری باشد. جیره باید کمک کند تا شکمبه و میکروارگانیسمهای آن برای شرایط شیرواری آماده شوند، درحالیکه بتواند مواد مغذی مناسب را برای جلوگیری از بیماریهای متابولیک زمان زایش فراهم کند. این مرحله در حفظ سلامت و افزایش تولید دام در اوایل زایش بسیار مهم است. جیرهها باید مواد مغذی ضروری برای دام و رشد میکروبهای شکمبه را فراهم کنند تا تولید پروتئین میکروبی نیز با کارایی بالا انجام شود. این نوع جیره باعث بهینه شدن شرایط شکمبه و افزایش ماده خشک مصرفی میشود و گاوهای انتظار زایش را برای زایش و شیردهی آماده میکند. به همین منظور در تهیه خوراک آنیوفید از پپتید استفاده شده است که باعث افزایش رشد میکروارگانیسمهای شکمبه میشود (Jones et al., 1998). افزایش رشد میکروارگانیسمهای شکمبه باعث تولید اسیدهای چرب فرار و افزایش رشد پرزهای شکمبه شده که باعث افزایش انرژی در دسترس دام و سازگاری بیشتر دامها به جیره با غله زیاد اوایل زایش میشود.

• پروتئين با کيفيت

کنجاله سويا به عنوان منبع پروتئين و حامل (carrier) يون کلر در خوراک آنيوفيد استفاده شده است، که داراي بالاترين شاخص اسيدهاي امينه در بين منابع پروتئيني است (Santos et al, 1998). با استفاده از آنيوفيد نمکهاي آنيونيک و بخشي از منابع پروتئين جيره حذف ميشود.

• استفاده آسان در خوراک یا به صورت مجزا توسط گاوهای شیری

شکل فیزیکی آنیوفید به صورت آرد میباشد که امکان مخلوط شدن با سایر اجزا کنسانتره و توزیع یکنواخت در کل جیره را در اختیار دامدار قرار میدهد، بدون جدا شدن از سایر اجزاء خوراک در هنگام جابه جایی یا انتخاب و جداسازی توسط دام در آخور. به علت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یکنواخت این محصول استفاده از آن در جیره بدون هیچ مشکلی انجام میشود.

پروبیوتیک

تب شیر فقط در 2 تا 5% گاوهای دوره انتقال رخ میدهد اما کمبود کلسیم تحت حاد بدون علائم آشکار تب شیر تقریبا 15 برابر بیشتر از کمبود کلسیم حاد اتفاق میافتد و ضرر اقتصادی که به گله وارد میکند تقریبا 4 برابر تب شیر است. وقتی سطح کلسیم خون کمتر از mg/dL 5/8 باشد دام دچار کمبود کلسیم تحت حاد است. علاوه بر اثراتی که هیپوکلسیمی بر کاهش ماده خشک مصرفی، افزایش کتوز، جابجایی شیردان و کاهش تولید شیر دارد، همچنین موجب افزایش کورتیزول میشود که به نوبه خود عملکرد سیستم ایمنی (کاهش غلظت نوتروفیلها و عملکرد آنها) را مختل میکند و میتواند موجب بروز بیماریهای ثانویه مثل متریت گردد. برای حل این مشکل در خوراک آنیوفید از پروبیوتیکی از خانواده باسیلوس استفاده شده است که به صورت هاگ بوده و در روده فعال میشود. این باکتری علاوه بر اینکه با ترشح آمیلاز و پروتئاز به هضم و جذب مواد مغذی در روده کمک میکند، با افزایش جذب کلسیم از روده به تامین کلسیم مورد نیاز دام در هنگام زایش کمک شایانی میکند.

مزایای استفاده از آنیوفید:

• کاهش تب شیر

• کاهش جفت ماندگی، جابه جایی شیردان و کتوز

• کاهش هزینههای درمانی

• کاهش حذف دامهای اوایل زایش به علت تب شیر

• افزایش مصرف خوراک قبل از زایش

• افزایش مصرف خوراک بعد از زایش و حفظ نمره بدنی

• افزایش تولید در اوایل زایش و اوج تولید شیر بالاتر (هر کیلو افزایش در اوج تولید شیر معادل 200 کیلو افزایش در کل دوره است)

• بهبود شرایط شکمبه و رشد میکروارگانیسمهای شکمبه

• افزایش آزادسازی کلسیم از استخوانها و جذب آنها در روده

دستور مصرف:

میزان توصیه شده برای مصرف آنیوفید در جیره به میزان یک کیلوگرم در روز از شروع دوره انتقال (21 روز قبل از زایش) تا زمان زایش دام است. میزان مصرف واقعی هر گله متناسب با میزان کاتیون جیره پایه میتواند متفاوت باشد و با مشورت با مشاورین گله میزان واقعی مصرف آن تعیین شود.

اجزاء تشکیل دهنده:

کنجاله سویا، یون کلرید، پپتید و پروبیوتیک

نحوه نگهداری و بسته بندی:

در مکان خنک و خشک نگهداری شود.

کیسه­ های 25 کیلویی

ترکیب
ماده مغذی
DMCPADFNDFE.ENELMetCaPDCAD
واحد%% DM% DM% DM% DM
M.Cal/kg% MP% DM% DMmEq/kg
میزان۹۲۵۰۸/۵۲۱/۷۹۳/۵۱/۵۱/۷۳/۱۱۰/۶۶۴۷۰۰-