اثر سطح پروتئین جیره بر ترکیبات شیر

اثر سطح پروتئین جیره بر ترکیبات شیر

کمبود سطح پروتئین خام جیره به افت پروتئین شیر منجر می­شود، به طوری که کمبود حاشیه­ای پروتئین جیره سبب کاهش پروتئین شیر تا ۲/۰ درصد می­شود. باید دانست که کمبودهای شدید پروتئینی جیره اثرات شدیدتری بر سطح پروتئین شیر دارد. از سوی دیگر، تغذیه بیش از حد پروتئین منجر به افزایش پروتئین شیر نمی­شود؛ بسیاری از این پروتئین اضافی دفع می­شود.

پروتئین جیره اثر قابل توجهی بر میزان چربی شیر ندارد. همچنین، نوع پروتئین جیره بر میزان پروتئین شیر اثر می­گذارد. استفاده از ترکیبات نیتروژنی غیر پروتئینی(NPN) مثل اوره سبب کاهش پروتئین شیر به میزان ۱/۰ تا ۳/۰ درصد می­شود (چنانچه NPNمنبع اصلی تأمین کننده پروتئین خام جیره باشد).

جیره­های حاوی پروتئین­های محلول (زیادتر از میزان توصیه شده) می­توانند سبب کاهش پروتئین شیر به میزان۱ /۰ تا ۲/۰ درصد شوند.

میزان سطح NPN با افزایش پروتئین جیره یا مصرف NPN، تغذیه زیاد علوفه­های سیلاژی، غلات سیلو شده، استفاده از مراتع نابالغ و کمبود پروتئین عبوری در جیره سبب کاهش درصد پروتئین شیر می­شوند. متوازن ساختن جیره از لحاظ پروتئین خام، پروتئین عبوری، پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه و پروتئین محلول حایز اهمیت است.