ارتباط بین نمره وضعیت بدنی (BCS) و مصرف خوراک و تولید شیر

ارتباط بین نمره وضعیت بدنی (BCS) و مصرف خوراک و تولید شیر

تحقیقات نشان می دهند که وضعیت بدنی بر میزان مصرف ماده خشک اثر می گذارد( جدول ۱ ). با بررسی سه دسته از گاوهای خشک با وضعیت بدنی پائین تر از متوسط، متوسط و بالاتراز متوسط ( اسکورهای ۷/۳ –۱/۴ و ۵/۴ به ترتیب ) مشاهده شد که گاوهای چاق ( اسکور ۵/۴) دارای کمترین ماده خشک مصرفی بودند. گرچه به نظر می رسد که تولید شیر تحت تاّثیر وضعیت بدنی قرار نمی گیرد، اما مصرف کمتر ماده خشک می تواند به کتوز، جابجایی شیردان و دیگر مشکلات تغذیه ای منتهی شود. چنین مشکلاتی در بین گاوهای چاق رایج است چرا که این گاوها بایستی از چربی بدنی در سطح بیشتری استفاده کنند تا انرژی مورد نیاز خود را به دست آورند.از این رو، بسیج چربی های بدنی به نوبه خود سبب تولید کتون ها و اسیدهای چرب می شود که می توانند به حیوان صدمه بزنند.اجسام کتونی با ورود به خون چنانچه به سرعت تجزیه نشوند سبب بروز کتوز می شوند. وجود اسیدهای چرب در خون سبب بدتر شدن مشکل می شود چرا که اسیدهای چرب باعث کاهش بیشتر اشتهای حیوان می شود.

جدول ۱ : اثر وضعیت بدنی بر مصرف ماده خشک و تولید شیر

گروه ۱ گروه ۲ گروه ۳
مصرف ماده خشک (کیلوگرم) ۱/۲۲ ۸/۲۱ ۴/۲۰
تولید شیر(۱۴ هفته اول شیردهی، کیلوگرم) ۵/۳۱ ۱/۳۳ ۵/۳۳