ارتباط بین وضعیت بدنی ( BCS ) و عملکرد تولید مثلی

ارتباط بین وضعیت بدنی ( BCS ) و عملکرد تولید مثلی

تحقیقات اخیر حکایت از وجود ارتباط بین وضعیت بدنی و سلامتی، تولیدمثل، مصرف خوراک و تولید شیردارد.در مطالعه ای در دانشگاه ویسکانسین، سه گروه از گاوهای خشک به منظور بررسی اثر وضعیت بدنی آن ها (در دوره خشکی) بر عملکرد تولید مثلی آتی آن ها زیر نظر قرار گرفتند. گاوها به سه دسته تقسیم شدند که گروه اول دارای وضعیت بدنی پائین تر از میانگین داشتند، گروه دوم در حد میانگین و گروه سوم وضعیتی بالاتر از میانگین داشتند:

گروه۱) ۷/۳         گروه۲) ۱/۴         گروه۳) ۵/۴

گاوها به دقت طی دوره خشکی و زمان ورود به دوره شیردهی زیر نظر قرار گرفتند نتایج نشان داد که گاوهای گروه ۳ (چاق ترین گروه) دارای بیشترین زمان تا وقوع اولین تخمکریزی، بیشترین روزهای تا اولین فحلی و آبستنی و کمترین نرخ گرایی در اولین تلقیح بودند (جدول ۱). این آمار برای یک گاودار به معنی از دست دادن ثروت است. 

جدول ۱ : اثر وضعیت بدنی گاوهای خشک بر عملکرد آتی تولید مثلی

گروه۳ گروه۲ گروه ۱
فاصله زمانی بین گوساله زایی تا :
۴۲ ۳۱ ۲۷      اولین تخمکریزی ( روز )
۶۲ ۴۱ ۴۸      اولین فحلی ( روز )
۱۱۶ ۹۰ ۷۴      آبستنی ( روز )
۱۷% ۵۳% ۶۵%      نرخ آبستنی در اولین تلقیح ( درصد )