ارزیابی منابع پروتئینی غیر قابل تجزیه (RUP) حاصل از منابع حیوانی

ارزیابی منابع پروتئینی غیر قابل تجزیه (RUP) حاصل از منابع حیوانی

در سال ۱۹۹۶ ، اداره دارو و غذای آمریکا مصرف گوشت و استخوان و محصولات جنبی آن ها را در تغذیه نشخوارکنندگان ممنوع کرد . به دلیل مصرف گسترده پودر گوشت و استخوان به عنوان منابع پروتئینی غیر قابل تجزیه(UIP)، باید منابع جایگزین مناسبی تعریف شوند . پروتئین های غیر قابل تجزیهاز تخمیر شکمبه ای عبور کرده ( فرار می کنند ) و به این دلیل پروتئین عبوری هم نامیده می شوند .این دسته از منابع پروتئینی به جیره افزوده می شوند تا منبعی از اسیدهای آمینه در روده باریک فراهم سازند کهافزون بر پروتئین های میکربی حاصل از تخمیر طبیعی در شکمبه است. معمولاً، پروتئین های غیر قابل تجزیه برای حمایت از تولید شیر در گاوهای پر تولید( بیشتر از ۳۵ کیلو ) استفاده می شوند .

شاخص اسیدهای آمینه ضروری شاخصی از میزان اسیدهای آمینه ای است که یک خوراک برای حیوان فراهم می سازد. بالاتر بودن شاخص اسید آمینه ای( EAA ) نشان می دهد که این خوراک به طور سر جمع اسیدهای آمینه ضروری بیشتری در اختیار حیوان می گذارد. در حالی که یک شاخص بزرگتر EAA می تواند موید کیفیت بالاتر پروتئین عبوری باشد اما بایستی در تفسیر EAAدقت کرد. بدین معنی کهیک خوراک که دارای EAA پائین است ممکن است مقادیر کافی از مهمترین اسیدهای آمینه محدود کننده ( تولید شیر ) در اختیار حیوان قرار دهد که نشان می دهد این منبع پروتئین عبوری بهتری است . در این مقاله مقادیر پروتئین عبوری به صورت درصد از پروتئین خام بیان می شود . در ادامه به برخی از منابع خوراکی که سطوح بالایی پروتئین عبوری دارند می پردازیم . منابع پروتئینی که در زیر به آن ها می پردازیم دست کم ۴۵ درصد پروتئین عبوری دارند .

منابع پروتئینی حاصل از منابع حیوانی 

منابع پروتئینی حیوانی پروتئین عبوری بیشتری دارند اما نسبت به منابع گیاهی گران تر هستند و خوش خوراکی کمتری دارند . با این حال با بالانس دقیق جیره استفاده از این نوع منابع پروتئین می تواند سبب کاهش قیمت تمام شده جیره و افزایش درآمد شود . همچنین منابع پروتئین حیوانی از لحاظ اسیدهای آمینه ضروری   بالانس بهتری دارند .

رایج ترین منابع پروتئینی حیوانی شامل :

۱ – پودر پر   ۲ – پودر خون  ۳- پودر ماهی است

پودر پر

پودر پر طی هیدرولیز پر ماکیان با استفاده از بخار تولید می شود . به دلیل سطوح بالای پروتئین خام و پروتئین عبوری در جیره گاوهای شیری استفاده می شود . این نوع از پروتئین عبوری نسبت به دیگر انواع پروتئین حیوانی ارزان تر است اما کیفیت کمتری دارد . شاخص اسیدهای آمینه ضرور ی پودر   پر تنها ۳۴ است . پودر پر نسبت به دیگر انواع پروتئین   حیوانی میتونین و لیزین کمتری دارد . هنگام استفاده از پودر پر در جیره خوش خوراکی و کیفیت آن را در نظر بگیرید . نگرانی اصلی در مورد استفاده از پودر پر میزان فراهمی و در دسترس بودن اسیدهای آمینه آن است .

پودر خون 

پودر خون دارای پروتئین و پروتئین عبوری بالایی است .   پودر خون سطوح زیادی از لیزین فراهم می سازد . شاخص اسیدهای آمینه ضروری پودر خون ۶۰ است . میزان استفاده از پودر خون در جیره بایستی به حداکثر ۴۵۰ گرم به ازای هر گاو در هر روز محدود شود ( به دلیل عدم خوش خوراکی ) .

پودر ماهی 

پودر ماهی یک منبع عالی از پروتئین عبوری است . پودر ماهی مقادیر بالایی از میتونین و لیزین فراهم می سازد که سبب شده این نوع از پروتئین را تبدیل   به گزینه ای عالی در جیره نویسی کرده است . عدم خوش خوراکی پودر ماهی سبب می شود که حداکثر میزان استفاده از آن در جیره به حدود ۴۵۰ گرم در روز برسد. شاخص اسیدهای آمینه ضروری پودر ماهی ۶۸ است .

نتیجه گیری 

زمانی که می خواهید از منابع پروتئین عبوری استفاده کنید ، عوامل بسیار را بایستی مد نظر قرا دهید یک از این چالش ها توجه به مهمترین اسید آمینه محدود کننده تولید شیر است .

در واقع ، بسیار ی از جیره های گاوهای شیری از لحاظ میتونین و لیزین دچار محدودیت هستند. مورد دیگر که بایستی به آن توجه کنید، هزینه است. افزودن هرنوع از پروتئین عبوری به جیره بایستی سودمند باشد و سبب افزایش درآمد چه از لحاظ افزایش تولید شیر یا ترکیبات شیر شود. به نظر می رسد که منابع گران پروتئین حیوانی تنها برای گاوهای پر تولید قابل استفاده است . به طور کلی در مورد بسیاری از جیره ها، استفاده از انواع مختلف پروتئین عبوری منجر به بالانس بهتر جیره از لحاظ اسیدهای آمینه ضروری می شود .

جدول ۱: میزان پروتین عبوری و شاخص اسیدهای آمینه ضروری منابع مختلف