اسیدهای چرب سالم و باروری در گاو

اسیدهای چرب سالم و باروری در گاو

در دهه­ های گذشته با افزایش تولید شیر شاهد کاهش نرخ آبستنی بوده­ ایم.برنامه تغذیه­ ای جدیدی بر اساس تغذیه اسیدهای چرب امگا۳ و امگا۶ ارایه شده است.این برنامه تغذیه­ ای تولید مثلی نشان داده شده است که می­تواند نرخ آبستنی را بهبود بخشد.این به نوبه خود سبب افزایش درآمد مزرعه می­شود.

اسیدهای چرب

امگا۳و۶ اخیراً در تغذیه به انسان مورد توجه بسیاری قرار گرفته­ اند.شواهد روبه افزونی نشان می­دهند که این دسته از اسیدهای چرب نه تنها بر سلامتی انسان بلکه بر سلامتی گاوهای شیری نیز اثر مطلوبی دارند.در عمل اسیدهای چرب امگا بر تولید پروستاگلاندین در رحم اثر می­گذارند.سنتز پروستاگلاندین­ها سبب تحلیل جسم زرد که تولید کننده پروژسترون است، می­شوند.این ترکیبات سبب القای زایش و تحریک انقضابات رحم می­شوند.مشاهده شده است گاوهای بدون مشکل اندومتریت(عفون رحم)در دوره پس از ایش سطح بالاتری از پروستاگلاندین در زمان زایش داشته­ اند(در مقایسه با گاوهایی که دچار اندومتریت بودند).این موضوع بر نقش مثبت پروستاگلاندین­ها در دوره پس از زایش تأکید می­کند.

اسید چرب امگا۶(اسید لینولئیک)در بدن حیوان تحت اثر آنزیم­ها به اسید آراشیدونیک تبدیل می­شود؛که پیش­ ساز پروستاگلاندین­ها است.با توجه با اثرات مثبت پروستاگلاندین­ها بر اندومتریت و جفت ماندگی، تغذیه اسیدلینولئیک در دوره پس از زایش می­تواند از عملکرد رحم حمایت کند.آنچه مهم است این موضوع می­باشد که این فرآیند به رحم این توانائی را می­دهد که دوباره آبستن شود.

منابع اسیدهای چرب امگا۳

پس از بازیابی رحم پس از زایش، زمان تلقیح گاو فرا می­رسد.هرچند که تلقیح همیشه به آبستنی منجر نمی­شود، که بیشتر به دلیل مرگ زود هنگام جنین است.در گاوهای پر تولید، بیشترین مرگ جنینی طی روهای ۵۶-۴۲ پس از تلقیح رخ می­دهد.عوامل مختلفی بر از دست رفتن آبستنی در گاو اثر دارند؛یکی از این دلایل عدم تشخیص وجود جنین توسط مادر است.چنانچه گاو جنین را تشخیص ندهد، پروستاگلاندین­ها ترشح می­شود که می­تواند سبب مرگ جنین در رحم می­شود.

   برای دستیابی به نرخ آبستنی بالاتر، میزان پروستاگلاندین در رحم بایستی کاهش بیابد تا جسم زرد حفظ شود.این موضوع سبب حفظ سطح پروژسترون می­شود که برای بقای جنین ضروری است.اسیدهای چرب  امگا۳سبب کاهش تولید پروستاگلاندین می­شود.اسیدهای چربی مثل ایکوزاپنتائنوئیک اسید(c20:5 EPA) و دکوزاهگزائنوئیک اسید(c22:6 DHA)اثر معنی داری بر تولید پروستاگلاندین دارند و سبب    کاهش آن می­شوند(شکل+).جالب آن که این اثر اسیدهای چرب حاصل از پودر ماهی از دیگر اسیدهای   چرب گیاهی مثل پنبه دانه  بیشتر است.تحقیقات به شدت نشان می­دهند که تغذیه روغن ماهی بهترین استراتژی در حفظ جسم زرد است.

عبور از شکمبه

در شکمبه گاو، اسیدهای چرب غیر اشباع مصرفی مثل امگا۳وامگا۶ به شدت بیوهیدروژنه می­شود.در واقع اسیدهای چرب غیر اشباع توسط باکتر­های شکمبه به اسیدهای چرب اشباع تبدیل می­شوند که به کاهش شدید میزان اسیدهای چرب امگا منجر می­شود.بیوهیدروژنه شدن اسیدهای چرب غیر اشباع در شکمبه فرآیند ناکاملی است و سبب تولید اسیدهای چرب ترانس می­شود؛مثل ترانس۱۰ (C18:1)و ترانس ۱۰ وسپس ۱۲(C18:2).این دونوع اسیدچرب می­توانند سبب کاهش چربی شیر حتی تا۵۰درصد شوند.در بسیاری از کشورها قیمت شیر بر اساس مواد جامد شیر است.بنابراین کاهش چربی شیر ه کاهش ارش اقتصادی شیر می­انجامد.افزون بر این، اسیدهای چرب غیر اشباع اثرات مخربی بر میکروارگانیسم­های موجود در شکمبه دارند.بنابراین شاهد کاهش قابلیت هضم فیبر و در نهایت کاهش مصرف ماده خشک خواهیم بود.به ویزه در دوره انتقال و در اوایل شیردهی گاو در شرایط بالانس منفی انرژی است.به حداکثر رساندن ماده خشک مصرفی برای حفظ سلامتی حیوان و تولید آن ضروری است.بنابراین کاهش قابلیت هضم ماده خشک و فیبر اثرات نامطلوبی در گاوهای پر تولید دارد.

برنامه تولید مثلی برای افزایش باروزی

با عبوری سازی اسیدهای چرب امگا، از اثرات نامطلوب اسیدهای چرب غیر اشباع در شکمبه جلوگیری می­شود و اسیدهای چر ب اجازه

می­ یابند تا به روده وارد و جذب شوند.از این رو بایستی یک استراتژی تولید مثلی بر اساس نقش­های فیزیولوژیکی پروستاگلاندین­ها طراحی شود.بر اساس این استراتژی بایستی سطوح بالای امگا۶حدود۲تا۳هفته پیش از زایش تغذیه شود تا از وجود سطوح کافی امگا۶در بافت­ها پیش از زایش مطمئن بود.این امگا۶به بهبود پروستاگلاندین تبدیل می­شوند.پس از زایش(۲تا۳هفته پس از زایش)بایستی سطوح بالایEPAوDHA

(روغن ماهی)بایستی برای دست کم۴تا۵ماه تغذیه شود؛تا بتوان از اثرات مثبت اسیدهای چرب امگا۳بر روی کاهش سنتز پروستاگلاندین و بر دوره تلقیح و۲ ماه اول بارداری استفاده کرد.(شکل۲).

استفاده از منابع عبوری بدون شک بر سطح چربی شیر و مصرف ماده خشک اثر نمی­گذارد(در مقایسه با روغن ماهی غیر عبوری).

در آزمایش استفاده از روغن ماهی عبوری شده، ردصد چربی شیر ۳-۲درصد بیشتر بود(۶۱/۳درمقابلبا۷۶/۲درصد).ماده خشک مصرفی نیز در گروهی که روغن ماهی غیرعبوری مصرف کرده بود۶/۲کیلوگرم کمتر بود.

بسیار حایز اهمیت است که به محض عبور اسیدهای چرب از شکمبه، در روده جذب شوند.براساس مطالعات افزایش معنی­دار در میزانEPAو

DHAدر رحم گاوهای تغذیه شده با چربی عبوری مشاهده می­شود.این موضوع تأئید می­کند که این اسدهای چرب جذب شده در روده و به بافت­های هدف انتقال داده شده­اند.در مطالعه­ای در دانشگاه فلوریدا(۲۰۰۸)بر روی گله­ای تجاری و با استفاده از ۵۰۰ گاو(برای دستیابی به نتیج قابل اطمینان)، تشخیص آبستنی در روز۳۲پس از تلقیحو۶۰پس از تلقیح انجام شد تا میزان سقط در این برهه زمانی تعیین شود.نرخ آبستنی پس از دوبار در روز۶۰، حدود۴۸درصد در گروه کنترل (چربی اشباع)و در گروه چربی یر اشباع عبوری(دوره خشکی و اوایل شیردهی امگا۶ودوره شیردهی امگا۳)نرخ آبستنی ۵۵درصد بود.این آمار در روز ۳۲پس از تلقیح، ۵۵درمقابل۶۰درصدبود(به ترتیب کنترل و تیمار).

بنابراین درصد سقط بین روزهای۳۲و۶۰برای گروه کنترل۱۰درصدو برای گروه چربی غیراشباع عبوری۷درصد بود.بنابراین با بهبود آبستنی تعداد کمتری گاو نیاز به حذف از گله دارند.در این مطالعه همچنین گروه تیمار ده با چربی عبوری غیر اشباع حدود۱کیلوگرم شیر بیشتر تولید کرده بودند؛بدون آنکهBCSآن­ها کمتر شده باشد.