سمینار مدیریت سیلووتنش گرمایی

سمینار مدیریت سیلووتنش گرمایی

سمینار مدیریت سیلو باسخنرانی آقای مهندس صادقی و سمینار تنش گرمایی با سخنرانی دکتر محجوبی در محل شرکت مهر بیستون در

تاریخ ۹۴/۰۵/۰۵ برگزار گردید.