عوامل موثر بر ترکیب شیر گاوهای شیری(Meta-analysis)

عوامل موثر بر ترکیب شیر گاوهای شیری(Meta-analysis)

چکیده

موضوع این مقاله بررسی موثرترین عوامل بر تولید ترکیبات شیر است. در این مقاله سعی شده است تا عواملی که در مزرعه قابل اندازه گیری هستند بررسی شود عواملی مانند مصرف خوراک، نمره بدنی، میزان علوفه جیره، و ترکیب شیمیایی جیره. بهترین معادله برای تخمین میزان چربی و پروتئین شیر تولیدی به صورت زیر است:

MFY = 0.351 (±۰٫۰۶۸) + ۰٫۰۳۸ (±۰٫۰۰۳)DMI (R2 = 0.27)

MPY = 0.552 (±۰٫۰۷۱) + ۰٫۰۳۱ (±۰٫۰۰۲) DMI – 0.004 (±۰٫۰۰۱) (R2 = 0.38)

 

که در ان MFY چربی شیر تولیدی

، MPY پروتئین شیر تولیدی

، FpDM میزان علوفه جیره

به صورت ماده خشک و DMI ماده خشک مصرفی است. ماده خشک مصرفی بر چربی و پروتئین شیر تاثیر گذار است و سطح علوفه جیره نیز بر پروتئین شیر تاثیر گذار است. بطوریکه کاهش علوفه جیره باعث افزایش درصد و تولید پروتئین شیر میشود. کاهش درصد پروتئین شیر با افزایش درصد علوفه در جیره به علت کاهش انرژی در دسترس است. رابطه مثبت بین میزان انرژی دریافتی از جیره تولید شده توسط کربوهیدراتها و میزان پروتئین شیر وجود دارد. اما افزایش انرژی جیره با چربی باعث کاهش پروتئین شیر میشود. افزودن چربی شیر اغلب باعث افزایش سطح تولید شیر می شود و میزان تولید چربی شیر یا تغییر نمیکند یا افزایش می یابد.

ماده خشک مصرفی، میزان NDF جیره و قابلیت هضم ماده الی از عوامل موثر بر تخمین تولید پروتئین شیر هستند [Rook et al. 1992]. چربی شیر با سطح علوفه، نسبت علوفه به کنسانتره، ترکیب کربوهیدرات کنسانتره جیره، چربی جیره، ماده خشک مصرفی و نحوه خوراک ریزی تحت تاثیر واقع میشود [Sutton .1989].

نمودار یک: رابطه بین تولید چربی شیر و ماده خشک مصرفی.

 

 

نمودار دو: رابطه بین تولید پروتئین شیر با ماده خشک مصرفی.

 

 

نمودار سه: رابطه بین سطح علوفه جیره و تولید پروتئین شیر.