مدیریت تغذیه و ترکیبات شیر

مدیریت تغذیه و ترکیبات شیر

در هر شرایطی که گاو مقادیر غیر طبیعی و یا محدودی از ماده خشک مصرف کند، بر میزان ترکیبات شیر اثر می­گذارد. مواردی مثل، تجمع و تراکم بیش از حد بر سر آخورها، نگهداری تلیسه­ها با گاوهای مسن، تغذیه جیره­هایی که سبب تحریک مصرف انتخابی می شوند، تغذیه جیره­هایی غیر آمیخته (TMR نشده)، یا تغذیه جیره­هایی که به خوبی آمیخته نشده اند، تغذیه منابع پروتئینی جیره پیش از تغذیه منابع انرژی و تغذیه غلات قبل از علوفـه (در سیستم غیرTMR) می­تواند سبب دفعات تغذیه کمتر( ۱ یا ۲ بار در روز در عوض ۱۰ تا ۱۵ بار) می­شود. این موارد سبب می­شوند که گاو در زمان­هایی غلات بیشتر و در دیگر زمانها علوفه بیشتری مصرف کند. مطمئن شوید که گاو دست کم ۲۰ ساعت در روز خوراک تازه در اختیار داشته باشد. خوراک­های فاسد شده را جمع­آوری کنید و در فصول گرم با ایجاد سایه و سرمایش به حفظ طبیعی مصرف خوراک کمک کنید (میزان مناسب و الگوی مناسب مصرف) تهیه نا مطلوب و عدم آسایش گاو با کاهش مصرف خوراک سبب کاهش درصد چربی و پروتئین شیر می­شود.

در پایان هر گونه تغییر در جیره را به تدریج انجام دهید تا میکروارگانیزم­های شکمبه زمان کافی برای عادت پذیی داشته باشند. هر گونه کاهش در میزان تولید پروتئین میکربی در اثر مدیریت غلط تغذیه­ای یا مصرف جیره ای نا متوازن سبب کاهش درصد پروتئین و چربی شیر از طریق کاهش تولید اسیدهای چرب فرار می­شود.