اثر مصرف انرژی بر ترکیبات شیر

اثر مصرف انرژی بر ترکیبات شیر

به طور کلی هر قدر سطح انرژی جیره(غلظت)و یا مصرف انرژی افزایش و میزان فیبر جیره کاهش یابد، چربی شیر کاهش و از سوی دیگر پروتئین شیر افزایش خواهد یافت. در مقابل، با افزایش سطوح فیبر جیره و کاهش سطح انرژی، پروتئین شیر دچار افت می­شود و چربی شیر افزایش می­یابد.

مصرف ناکافی انرژی یا قابلیت هضم پائین جیره سبب کاهش پروتئین شیر بین ۱/۰ تا ۴/۰ درصد می­شود. این کاهش به دلیل تغذیه کمتر کنسانتره، مصرف کمتر علوفه، کیفیت پائین علوفه، عدم توازن میزان پروتئین و مواد معدنی جیره و یا فرآوری نامناسب (آسیاب شدید) غلات جیره باشد.

تغییر در تعمیرات شکمبه به سمت تولید اسیدپروپیونیک سبب افزایش پروتئین شیرو کاهش چربی شیر می­شود. بنابراین مصرف بیش از حد انرژی وسطوح بالای کنسانتره می­تواند سبب کاهش چربی شیر و افزایش پروتئین شیر شود.