مکمل سوپر

از هرکدام برای گاوهای انتظار زایمان و تازه زا 10 تا12 کیلوگرم و برای گاوهای پرتولید 8 تا 11کیلوگرم در هر تن کنسانترهبرحسب شرایط مصرف شود.

نامواحدمقدار
ویتامین A
IU/kg۱۰۰۰۰۰۰
ویتامین D3
IU/kg۱۵۰۰۰۰
ویتامین E
IU/kg۶۰۰۰
بیوتینppm
۱۷۰
سلنیوم آلی
ppm۱۴
موننسینppm۲۵۰۰
آنتی اکسیدانت
ppm۳۰۰۰
نامواحدمقدار
کلسیمgr۹۰
فسفرgr۳۰
منیزیمgr۱۰۰
سولفورgr۱۰
آهنmgr۲۵۰۰
مسmgr۳۲۰۰
منگنزmgr۹۰۰۰
رویmgr۱۵۰۰۰
یدmgr۱۰۰
سلنیوم معدنیmgr۵۵
کبالتmgr۵۵

مکمل معمولی

از هرکدام برای گاوهای کم تولید8 تا11 کیلوگرم و برای گاوهای خشک و تلیسه ها11 تا 12کیلوگرم در هر تن  کنسانترهبرحسب شرایط مصرف شود.

درصورت مصرف این مکملها نیازی به مصرف مواردی مثل کربنات کلسیم؛دی کلسیم فسفات؛ اکسید منیزیم؛ موننسین؛ بیوتین وسلنیم آلی نیست.

نامواحدمقدار
ویتامین A
IU/kg۱۰۰۰۰۰۰
ویتامین D3
IU/kg۱۵۰۰۰۰
ویتامین E
IU/kg۴۵۰۰
آنتی اکسیدانت
ppm
۲۰۰۰
نامواحدمقدار
کلسیمgr۱۳۰
فسفرgr۲۰
منیزیمgr۱۰۰
سولفورgr۸
آهنmgr۱۵۰۰
مسmgr۳۰۰۰
منگنزmgr۷۵۰۰
رویmgr۱۰۰۰۰
یدmgr۱۲۰
سلنیوم معدنیmgr۸۰
کبالتmgr۵۵