نرم افزار آمینوکاو

نرم افزار آمینوکاو جهت جیره نویسی گاوهای شیری در مراحل مختلف دوره شیرواری بکار می رود .

سادگی و صفحه اکسل مانند ونیز سهولت کار برد از خصوصیات بارز این نرم افزار می باشد.