نقش برنامه تغذیه­ای در تغییر ترکیبات شیر

نقش برنامه تغذیه­ای در تغییر ترکیبات شیر

عامل مدیریتی                                 درصد چربی شیر                         درصد پروتئین شیر

۱)مصرف خوراک (افزایش)                           افزایش                                   افزایش۲/۰ تا۳/۰ درصد

۲)افزایش تعدد و دفعات مصرف غلات               افزایش تا ۲/۰-۳/۰ درصد             افزایش جزیی

۳)کاهش مصرف انرژی                                 اثر کمی دارد                               کاهش۱/۰ تا۴/۰ درصد

۴) NFCزیاد (بیش از۴۵ درصد)                   کاهش تا۱ درصد و حتی بیشتر         افزایش ۱/۰ تا۲/۰ درصد

۵) NFCمناسب(۴۰-۲۵درصد)                     افزایش                                 حفظ سطح طبیعی پروتئین شیر

۶)سطح بیش از حد فیبر                             افزایش کم                           کاهش ۱/۰ درصد تا ۴/۰ درصد

۷)کمبودفیبر(کمتر از ۲۶ درصدNDF)         کاهش تا ۱ درصد وحتی بیشتر         کاهش۲/۰ تا ۳/۰ درصد

۸)اندازه ذرات کوچک               کاهش تا ۱ درصد و حتی بیشتر                     افزایش۲/۰ تا ۳/۰ درصد

(اگر درصد ذراتی که اندازه شان بیشتر از۱سانتی متر باشد کمتر از۱۵ درصد باشد)

۹)پروتئین خام زیاد باشد                                         بدون اثر                                 افزایش چنانچه اگرجیره قبلی دچار کمبود باشد

۱۰)درصد پروتئین خام کم باشد                            بدون اثر                               کاهش چنانچه دچار چنانچه کمبود پروتئین داشته باشیم

۱۱)پروتئین عبوری(۳۳ تا ۴۰ درصد پروتئین خام)     بدون اثر         افزایش (چنانچه جیره قبلی دچار کمبود باشد

۱۲)چربی جیره (بیش از۸-۷ درصد)                            پاسخ­ها متنوع است         کاهش ۱/۰ تا ۲/۰ درصد

البته توجه داشته باشید که جیره­ هایی با فیبر کم، کربوهیدرات­های غیر فیبری زیاد، حاوی ذرات کوچک علوفه و

یا دارای سطوح علوفه­ای کم ممکن است سبب افزایش پروتئین شیر شوند اما به شدت چربی شیر را کاهش می­دهند

. بنابراین این نحوه از تغذیه راه مناسبی برای افزایش میزان مواد جامد (غیر از چربی) شیر نیست.این نوع از

برنامه­ های تغذیه­ ای سبب بروز اسیدوز، لنگش و مصرف متغیر خوراک می­شود؛ اینچنین گاوی سالم نیست.