چرا گله شما دچار شیردهی های کوتاه مدت شده است؟

چرا گله شما دچار شیردهی های کوتاه مدت شده است؟

۱- تجمع چربی در بدن گاوهای چاق سبب کاهش تولید می شود.این مشکل در گاوهای میانه و اواخر تولید که بیش از حد تغذیه می شوند مشاهده می شود(جیره از لحاظ انرژی و پروتئین بالانس باشد).

۲- از سوی دیگر گاوهای دچار سوء تغذیه به ویژه از لحاظ انرژی و یا جیره نامتوازن دچار افت تولید می شوند(کاهش شدید معمولاً مشاهده می شود).

۳- وجود نقص در سیستم شیردوشی که به تخلیه ناقص شیر از پستان منجر شود می تواند به کاهش تولید در اوج (پیک) تولید و یا کوتاه شدن طول دوره شیردهی بینجامد.چنین مشکلی مواقعی پیش می آید که دستگاه شیردوشی را زودتر و یا خیلی دیرتر از زمان آماده سازی گاو استفاده کرد. شیردوشی بایستی در محدوده زمانی ۵/۰ تا ۲ دقیقه پس از آماده شدن گاو شروع شود. مشکل آنجا است که گاوها در فاصله بسیار دورتری از محل شیردوشی آماده شوند. همچنین عملیات شیردوشی بایستی در مدت زمان مناسب خود انجام بگیرد هر گاو نیاز به ۶ دقیقه کار ماشین شیردوشی دارد. هرچند که معمولاً جداسازی ماشین شیردوشی قبل از اتمام کامل شیردهی مشکلی ایجاد نمی کند. اما وجود مسیرهای شلوغ شیردوشی و اختلاف ولتاژ بین واحدهای مختلف شیردوشی می تواند سبب کاهش تولید در زمان پیک و کاهش طول دوره شیردهی شود.

۴- وقوع زیاد موارد ورم پستان بالینی و تحت بالینی به کوتاه شدن دوره شیردهی می انجامد.

۵- یکی از مهمترین مشکلات در مورد هر یک از گاوها عدم رهاسازی کامل شیر توسط هریک از گاوهااست. برخی از گاوها نیاز به تحریک ثانویه برای رها سازی شیر تولیدی خودشان دارند. برخی مشکلات فیزیولوژیکی به دلیل حوادث ناراحت کننده مثل تزریقات و خون گیری در زمان شیردوشی می تواند سبب عدم رها سازی شیر از پستان گاو شود. نوسانات ولتاژ، زخم سرپستانک ها و خلاءهای شدید نیز از عوامل بروز مشکلات هستند.

۶- باید توجه داشت که دوره های کوتاه شیردهی می تواند منشاّ ژنتیکی داشته باشد.