چرا گله شما دچار کاهش شدید در تولید شیر شده است؟

چرا گله شما دچار کاهش شدید در تولید شیر شده است؟

وقوع زیاد موارد تحت بالینی و بالینی ورم پستان اصلی ترین دلیل افت شدید در شیر تولیدی است. کاهش ناگهانی در تولید ممکن است بسته به عوامل مختلف رخ دهد(در عوض کاهش تدریجی).

۱- مصرف سموم گیاهی، مایکوتوکسینها و هرگونه عواملی که به شدت سبب کاهش ماده خشک مصرفی می شوند می توانند دلیل کاهش شدید و ناگهانی در تولید شیر باشند. باید توجه کنید که گاوهای اوایل شیردهی اولین گروهی هستند که تحت تاّثیر قرار می گیرند.

وجود گیاهان گروه سرخس ها، میوه بلوط، گاز سیلو، مقادیر زیاد نیتروژن غیر پروتئینی (مثل اوره)در مخلوط غله ها و وجود مایکوتوکسین ها در علوفه (سیلاژ) و دانه های غلات سمی هستند.

۲- تغذیه بیش از حد غلات و یا چربی، نشاسته و کربوهیدرات های غیر ساختمانی بر عملکرد شکمبه و متابولیسم اثر میگذارد. مصرف غلات به صورت ماده خشک بایستی به ۵/۲ درصد وزن بدن گاو محدود شود. بخش کنسانتره ای جیره نیز بایستی به میزان ۵۵ تا ۶۰ درصد ماده خشک در مرحله پیک تولید باشد(تولید شیر بیشتر از ۴۰ کیلوگرم). این میزان برای تولیدهای کمتر حدود ۵۰-۴۰ درصد می باشد(تولید شیر کمتر از ۳۵ کیلوگرم).

۳- دربرخی مواقع کمبود ویتامین B12می تواند دلیل کاهش شدید تولید شیر باشد. به ویژه در گاوهای پرتولید که ذخایر کبدی آنها محدود است. به میزان ۱ تا ۶ میلی گرم ویتامین B12تزریق کنید(اثر تزریق در گاو طی ۵ تا ۱۰ بروز می یابد).

۴- جیره های نامتوازن (دچار کمبود)از دلایل دیگر افت تولید است. علوفه و جیره را از لحاظ ترکیبات کنترل کنید. نمونه های TMR را به آزمایشگاه فرستاده و کنترل کنید( از لحاظ پروتئین، چربی، خاکسترو NDF).

۵- عفونت ها و بیماری ها نیز دلیل کاهش شدید تولید شیر هستند. گاوهای دارای عفونت دچار تب می شوند(دمای بالاتر از ۳۹٫۵ درجه). شروع ناگهانی اسهال می تواند به دلیل BVD، سالمونلا، واسهال خونی زمستانه از دلایل کاهش ناگهانی تولید است.

۶- دسترسی ناکافی به آب و یا آب بی کیفیت نیز دلیل کاهش تولید است.

۷- کاهش تولید همچنین پس از دوره پیک تولید و اواخر شیردهی نیز می تواند رخ دهد که به دلیل تغذیه نامناسب است. به ویژه در گله هایی که از چندین جیره TMR استفاده می کنند. کاهش ناگهانی در تولید مواقعی رخ می دهد که جیره گاوها از جیره ای به جیره ای دیگر با اختلاف بیش از ۱۵-۱۰ درصد در میزان ماده خشک مصرفی تغییر یابد.