چرا گله شما مقادیر زیادی شیر تولید نمی کند؟

چرا گله شما مقادیر زیادی شیر تولید نمی کند؟

۱-    وجود انگل های درونی(داخلی) رایج ترین دلیل چنین مشکلاتی است به ویژه در میان تلسیه ها(زایش اول و دوم).رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از آلودگی ها بهترین راه است. مشکلاتی که در چنین شرایطی مشاهده می شوند عمدتاَ شامل مدفوع شل و به دنیا آوردن گوساله هایی ریز جثه است.

۲-    جیره های پیش و پس از زایش را از لحاظ کمبود کلسیم و پروتئین کنترل کنید.

۳-    وجود ورم پستان تحت بالینی و بالینی می تواند دلیلی برای میانگین پائین تولید شیر در گله باشد. به ویژه، ورم پستان در اثر باکتری هایی ایجاد شده که سموم (اندوتوکسین) تولید می کنند.

۴-    بروز مشکلات هورمونی برخی مواقع می تواند در این زمینه مد نظر قرار گیرد، به ویژه در تلسیه ها. سقط و زایمان زود هنگام (زودرس) نیز در این زمینه دخیل است.

۵-    استرس های شدید به دلایل مشکلات پیش از زایمان، لنگش و عفونت ها می تواند سبب کاهش ۵ تا ۲۰ لیتری تولید برخی از گاوها شود(تولید روزانه).

۶-    سمومی همچون فلوراید و دیگر مواد شیمیایی و اندوتوکسین ها به شدت جریان شیر پس از زایش را کاهش می دهد و حتی سبب کاهش وزن تولید گوساله می شود.