چگونه بر مشکل تولید پائین شیر فائق آییم: تولید شیر مورد انتظار ما بایستی در چه حدی باشد؟

چگونه بر مشکل تولید پائین شیر فائق آییم: تولید شیر مورد انتظار ما بایستی در چه حدی باشد؟

تولید شیر مورد انتظار

۱- میانگین روزانه تولید شیر یک رأس گاو هولشتاین در شرایطی که مدیریت تغذیه ای مناسبی در گله وجـود دارد بایستی دست کم ۳۰ لیتر شیر ( بر اساس ۴ درصد چربی تصحیح شده ) باشد.البته گله هایی که مدیریت تغذیه ای خوبی دارند بایستی سطح تولید حدود ۳۵ تا ۴۰ لیتر روزانه (میانگین) و یا بیشتر از آنچگونه بر مشکل تولید پائین شیر فائق آییم: تولید شیر مورد انتظار ما بایستی در چه حدی باشد؟

تولید شیر مورد انتظار

۱- میانگین روزانه تولید شیر یک رأس گاو هولشتاین در شرایطی که مدیریت تغذیه ای مناسبی در گله وجـود دارد بایستی دست کم ۳۰ لیتر شیر ( بر اساس ۴ درصد چربی تصحیح شده ) باشد.البته گله هایی که مدیریت تغذیه ای خوبی دارند بایستی سطح تولید حدود ۳۵ تا ۴۰ لیتر روزانه (میانگین) و یا بیشتر از آن بر اساس شیر تصحیح شده ۴% چربی تولید کنند.

۲- میانگین تولید شیر یک گاو در اولین شیردهی و در اوج (پیک) تولید بایستی حدود ۵/۳ تا ۷ لیتر بیشتر از میانگین تولید گله باشد. گاوها در دومین شیردهی و یا شیردهی های بعدی معمولاً ۵/۷ تا ۱۵ لیتر بیشتر از میانگین روزانه شیر تولید می کنند. بسیاری از گاوهای بالغ و تلسیه ها در حدود هفته ۵ تا ۱۰ پس از زایش به پیک تولید می رسند.استفاده از هورمون BST سبب رسیدن به پیک تولید در حدود روز ۹۰ شیردهی می شود و این سطح تولید (در پیک ماندن) می تواند از روز ۶۰ تا روز ۱۵۰ شیردهی ادامه یابد.

۳- پس از آنکه گاوها به اوج تولید شیر رسیدند، میانگین کاهش تولید شیر در اغلب شیردهی ها بایستی به طور ماهیانه در سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. گله هایی که تغذیه مناسب و مدیریت مطلوبی دارند ممکن است تا حدی کاهش های کمتری در تولید داشته باشند. در اواخر شیردهی کاهش در تولید می تواند ۱۲ تا ۲۰ درصد باشد. با ترسیم نمودار شیردهی در گله می توانید هر گونه انحراف از سطح میانگین گله و سطح مورد انتظار را مشخص کنید.

۴- مدت زمان طبیعی برای شیردهی یک گاو ۲۹۰ تا ۳۱۰ روز است (به طور متوسط ۲۹۶ روز ). چنانچه طول دوره شیردهی کمتر از ۲۷۰ باشد، گله دچار مشکل است. بر اساس شیر تصحیح شده ۴% چربی تولید کنند.

۲- میانگین تولید شیر یک گاو در اولین شیردهی و در اوج (پیک) تولید بایستی حدود ۵/۳ تا ۷ لیتر بیشتر از میانگین تولید گله باشد. گاوها در دومین شیردهی و یا شیردهی های بعدی معمولاً ۵/۷ تا ۱۵ لیتر بیشتر از میانگین روزانه شیر تولید می کنند. بسیاری از گاوهای بالغ و تلسیه ها در حدود هفته ۵ تا ۱۰ پس از زایش به پیک تولید می رسند.استفاده از هورمون BST سبب رسیدن به پیک تولید در حدود روز ۹۰ شیردهی می شود و این سطح تولید (در پیک ماندن) می تواند از روز ۶۰ تا روز ۱۵۰ شیردهی ادامه یابد.

۳- پس از آنکه گاوها به اوج تولید شیر رسیدند، میانگین کاهش تولید شیر در اغلب شیردهی ها بایستی به طور ماهیانه در سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. گله هایی که تغذیه مناسب و مدیریت مطلوبی دارند ممکن است تا حدی کاهش های کمتری در تولید داشته باشند. در اواخر شیردهی کاهش در تولید می تواند ۱۲ تا ۲۰ درصد باشد. با ترسیم نمودار شیردهی در گله می توانید هر گونه انحراف از سطح میانگین گله و سطح مورد انتظار را مشخص کنید.

۴- مدت زمان طبیعی برای شیردهی یک گاو ۲۹۰ تا ۳۱۰ روز است (به طور متوسط ۲۹۶ روز ). چنانچه طول دوره شیردهی کمتر از ۲۷۰ باشد، گله دچار مشکل است.