گاوهای گله شما با چه راندمانی ازت ( نیتروژن ) جیره را مصرف می کنند

گاوهای گله شما با چه راندمانی ازت ( نیتروژن ) جیره را مصرف می کنند

مقدمه

پروتئین نوعاً گران ترین نهاده ای است که در جیره گاوهای شیری استفاده می شود. پروتئین از منابع ازتی (N) تشکیل شده است . یکی از اهداف مهم متخصصان تغذیه در صنعت گاو شیری بهبود سیستم تغذیه و مدیریت به سمتی است که راندمان  استفاده از نیتروژن (N) به حداکثر میزان خود برسد و دفع نیتروژن به محیط کاهش یابد. این موضوع سبب افزایش سودآوری و کاهش مشکلات زیست محیطی می شود .

 سوال این است که چگونه می توان راندمان مصرف نیتروژن را در یک گله بررسی کرد؟ در این راه ۲ روش وجود دارد. روش اول  بررسی سطح ازت اوره ای شیر(MUN) است . سطوح بالای MUN نشان دهنده این است که راندمان مصرف نیتروژن  پایین است .

روش دوم محاسبه میزان نیتروژن خوراک است که به شیر تبدیل شده است . راندمان نیتروژن شیر(Milk nitrogen efficiency: MNE ) که بدین منظور استفاده می شود . سطوح بالا  MNE نشان می دهد که بیشتر  نیتروژن مصرفی در خوراک به تولید شیر رسیده است . این موضوع همچنین نشان می دهد که دفع نیتروژن به محیط  کاهش یافته است .

سوالی که اینک مطرح می شود این است که: چه دامنه ای ازMNE مورد انتظار است . در مطالعه ای با بررسی تعداد ۶۲ طرح تحقیقاتی و ۳۳۴ جیره، پروتئین خام جیره از ۲/۰۱ تا ۶/۲۴ درصد متغیر بود ( مطالعه تحقیقاتی).

 در مطالعه ی دیگری تعداد ۸۳ جیره در۴۹ گله گاو شیری مورد بررسی قرارگرفت (مطالعه تجاری).

نتایج این تحقیقات به شرح زیر بود:

مطالعه تحقیقاتی  : میانگین MNE، ۲۷ درصد بود و بین ۲/۱۶ تا  ۲/۴۵ درصد در تغییر بود  .

در بسیاری از موارد که میزان MNE بالا گزارش شده بود مربوط به گاوهایی بود که جیره هایی با پروتئین پائین مصرف کرده بودند و حتی بطور جزئی دارای کمبود پروتئین  بودند .

 در مطالعه تجاری انجام شده: میانگین MNE در این گله ها ۷/۲۸ درصد بود و بین  ۲۱ تا ۳۶ درصد  متفاوت بود. در این آزمایش ، جیره های تغذیه شده به میزان  ۱۵ تا ۲۰ درصد پروتئین خام داشتند . بیش از ۸۰ درصد از گله های تجاری میزان  MNE در آن ها  بین ۲۵ تا ۳۵ درصد بود.

حال چگونه می توانیم شاخص  MNE گله خود را بهبود ببخشیم:

۱- به طور مستمر علوفه خود را آنالیز کنید.

۲- ماده خشک سیلاژ را در مزرعه اندازه گیری کنید و در بالانس جیره از آن استفاده کنید.

۳- مصرف ماده خشک گله را زیر نظر بگیرید( نیاز به دانستن دقیق  تعداد گاوهای هر بهار بند  و میزان  خوراک تحویل داده شده و باقی مانده) .

۴- از شاخص MNE نیز برای  ارزیابی میزان  راندمان مصرف  نیتروژن  استفاده کنید.

۵- میزان  پروتئین عبوری (RUP) و تجزیه پذیر(RDP) جیره را بالانس کنید. میزان کافی از کربوهیدرات  غیر فیبری   (NFC)در جیره فراهم سازید تا میزان کافی از کربوهیدرات تخمیری در شکمبه برای تبدیل آمونیوم به پروتئین میکربی  وجود داشته باشد.

۶- جیره را بر اساس پروتئین قابل  متابولیسم ( ME) و اسید آمینه( میتونین و لیزین) بالانس کنید.

جمع بندی 

MNE  روشی در بررسی میزان  راندمان  استفاده  از ازت  جیره  است. مقادیر بالاتر MNE نشان دهنده راندمان  بهتر تبدیل ازت  خوراک به ازت شیر است و از سوی دیگر حکایت  از دفع کمتر ازت  به محیط دارد.