وضعیت بدنی تلسیه ها

وضعیت بدنی تلسیه ها

نمره بدنی که برای تلسیه ها توصیه می شود عددی کمتر از ۳ تا بیشتر از ۳ است.اسکورهای کمتر از ۳ (نزدیک به ۲ ) موید وجود مشکلات تغذیه ای است.اگر تلسیه ها بسیار لاغر باشند به خوبی رشد نمی کنند و درآینده ممکن است دچار مشکلات تولید مثلی شوند.

اسکورهای خیلی بالا (نزدیک به ۴ )سبب تجمع چربی زیاد درغدد پستانی می شود(درهنگام بلوغ).وقتی که این تلسیه ها به شیردهی می رسند نمی توانند به پتانسیل ژنتیکی خود در تولید شیر برسند.

جدول زیر اسکوربدنی گاوهای شیری و مشکلات احتمالی را نشان می دهد.بایک برنامه منظم اسکوردهی،تولیدکنندگان قادر خواهند بود که جیره را تنظیم کنند،تغییرات موجود را تشخیص دهند،تولیدشیر را به حداکثرخود برسانند و از بروز مشکلات تولید مثلی جلوگیری کنند.

                                                                 وضعیت اسکور

بالانس شدیدمنفی انرژی درگاوهای اوایل شیردهی مشکلی در گله وجودداردواحتمالاًدر

حال گسترش است.

اسکورنزدیک۲ تا۲(low2)

گاوهای پرتولید

اوایل شیردهی

اسکوربالاتراز۲ (High2)
                                              گاوهای شیرده دروضعیت خوب تغذیه ای ۳
                  گاوهای اواخر شیردهی با وضعیت خوب تغذیه ای-گاوهای خشک بالاتر۳ تاکمتراز۴

چاق،راندمان پائین تولیدشیر،گاوهایی بادوره شیردهی طولانی،وگاوهای خشک دچارمشکل گوساله زایی

۴
به شدت چاق،مستعدابتلا به سندرم گاو چاق ۵

اگراسکور بدنی گله شما دچار مشکل است چه بایستی انجام دهید

چنانچه گاوها درشرایط مناسب بدنی نباشند،مشکلات متابولیکی رخ خواهند داد.پس اولین کار کنترل کردن برنامه تغذیه است.موارد زیر به تشخیص مشکلات ویژه موجوددر یک گله کمک می کند.

درمرحله اول، مصرف ماده خشک را کنترل کنید(به ویژه علوفه).علوفه بایستی دست کم ۴۵ درصدازماده خشک مصرفی را تشکیل دهد.سطح فیبر جیره دفعات خوراک دهی،زمان خوراک دهی و خوش خوراکی جیره را بررسی کنید.وجود هرگونه مشکلی دراین موارد به راحتی می توانداز چشم دور بماند.

در مرحله دوم، سطوح پروتئین،انرژی، موادمعدنی و ویتامین را با ارزیابی علوفه کنترل کنید. براین اساس جیره هر یک ازگروه های گاو را بالانس کنید.کیفیت خوراک را با بررسی اندازه ذرات، نرمی، بو،اسیدیته و ترکیبات جیره (پروتئین عبوری ومحلول و سطوح نشاسته و چربی) کنترل کنید.

چنانچه طی کنترل موارد بالا به مشکلی برخوردیدازوقوع مجدد آن جلوگیری کنید.از نوسانات سریع دروضعیت بدنی حیوان جلوگیری کنید. به گاوهای شیرده توجه دقیق داشته باشید به ویژه به گاوهای اواخرشیردهی و گاوهای خشک.

زمانی که مقادیر زیادی علوفه تغذیه می شود یا غلات به طور مناسبی استفاده نمی شوند،حیوان ممکن است بسیارچاق شود وبه مشکلات سلامتی مستعدتر گردد.درگاوهای خشک این فاکتورهااغلب مورد توجه قرارنمی گیرند.

برای حفظ شرایط مناسب گاوهای خشک،مصرف یکنواختی از علوفه به میزان ۰/۱ -۹/۰ کیلوگرم به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدنی(به طور روزانه)راحفظ کنید.این میزان مصرف از علوفه کمترین میزان توصیه شده است وبایستی درمواقعی که کمبود علوفه وجوددارد یا قیمت علوفه بالا هست این میزان مصرف علوفه حفظ شود.همچنین،بایستی بخشی از علوفه خشک به صورت قطعات بلند در جیره استفاده شود به ویژه در شرایطی که علوفه تر و یا سیلاژتغذیه می شود.مصرف ماده خشک را به حدود ۲ درصدوزن بدن نگهدارید.

مهمترین هدف دردوره خشکی بدست آوردن وضعیت بدنی مناسبی است که از ۳ ماه پیش از شیردهی تا ماه چهارم شیردهی است. باورود گاوهای خشک به بهاربند شیری،یک گاو می تواند به میزان ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم از وزن خود را طی ۸۰-۶۰ روز ازدست دهد(۵/. تا ۱ کیلوگرم درروز).چنانچه این کاهش وزن به ۵/۱ تا۲ کیلوگرم درروزبرسد شرایط برای بروز ناهنجاری های متابولیکی مهیااست.

ازسوی دیگر،یک گاوبایستی تجدید ذخایرچربی بدنی خودراازروز۱۲۰-۸۰ پس از زایش (شیردهی) شروع کند

( روزانه ۳۵۰ تا ۷۵۰ گرم در روز ).ازاین رو توجه به اسکوروضعیت بدنی ونمره دهی بسیارمهم است وتوجه دقیق به حیوان می طلبد.

به طورکلی، تحقیقات نشان می دهند که وضعیت بدنی گاو درارتباط با عملکرد کلی حیوان است و نمره دهی به وضعیت بدنی ابزاری بسیارمهم در مدیریت گله های شیری است.دراسکوردهی به گاوها، بایستی استخوان های پشت (Backbone ) ،کمر،راسته (Loin) و کفل (Rump) را نگاه و لمس کرد. آنجائی که استخوان سوزنی (Pin) سر استخوان ران(مفصل خرگوشی ) (Hooks) ،نوک تیغه استخوانی مهره های پشت(Spine) و کمر وانتهای دنده های کوتاه(کاذب) (Short ribs) قابل ارزیابی هستند.

سردم و منطقه کمر (راسته) (loin) مهمترین نواحی درارزیابی هستند.دانستن اسکورهای مناسب باهرمرحله ازشیردهی به تعیین این شکه چه استراتژی تغذیه ای و مدیریتی داشته باشیم کمک می کند.باانجام منظم سیستم اسکوردهی در بلندمدت می توان شاهد بهبود در وضعیت تغذیه، سلامت، تولید و تولیدمثل گله باشیم.